چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

روان‌کاوی نبوی و فرضیه بادکنک‌وار تاریخ

احمد صدری سخنان ساختارشکن و پارادایم‌‌برانداز اخیر آقای دکتر سروش و طوفانی از نقد که در پی آن به‌پا شده دلیل دیگری است بر زنده بودن […]