چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹

راه میان‌بُر؟

سعید حجاریان «سیاست مقایسه‌ای» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گرایش‌های علم سیاست، از یک‌سو مشابهت‌ها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، مفارقت‌ها را. تکیه نظریه‌پردازان بیشتر […]