اردیبهشت 11, 1399

«خروج از» یا «خروج بر»؟

سعید حجاریان تظلم‌خواهی سابقه‌ای دیرین در جامعه ما دارد و در هر عصری به شکلی نمود پیدا کرده است. در عصر قدیم، فردی که دادخواه بود، […]