دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹

آخر کلام

سعید حجاریان در توصیف و تحلیل سیاست و جهت‌گیری‌های سیاستی کشور تاکنون واژگان متعددی وضع شده است که هریک کمابیش توانسته‌اند بخشی از واقعیت موجود را […]