یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

سیاهکل تراژیک، آمل رمانتیک

سعید حجاریان سازمان چریک‌های فدایی خلق از سه گرایش عمده و متفاوت شامل «احمدزاده-پویان»، «جزنی» و «ضیاظریفی و رفقایش» تشکیل می‌شد. اولی، به مبارزه مسلحانه شهری […]