دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

ضرورت ایجاد سنای قضایی

سعید حجاریان یکی از مسائلی که مجلس یازدهم با آن دست به گریبان شده است، مسئله تشکیل کمیسیون قضایی است. این کمیسیون چنانکه می‌دانیم تا به […]