شهریور 17, 1399

ضرورت ایجاد سنای قضایی

سعید حجاریان یکی از مسائلی که مجلس یازدهم با آن دست به گریبان شده است، مسئله تشکیل کمیسیون قضایی است. این کمیسیون چنانکه می‌دانیم تا به […]