شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

گِرشوم؛ تویی و بی‌پناهی عظیم تو!

حسین دباغ و او پسری برایش زایید.موسی نامش را گِرشوم نهاد چون‏ كه گفت غریبه‌ای در سرزمینی غریب بودم.(سفر خروج، ۲:۲۲) تجربۀ موسی تجربه‌ای زیر و […]