اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸

بغدادی زنده است…

نویسنده: ژارجیو کفیرو در ۲۹ آوریل، ابوبکرالبغدادی، خلیفۀ دولت اسلامی (دولت اسلامی عراق و شام (ISIS) و یا دولت اسلامی (IS) در یک ویدئوی تبلیغاتی ۱۸ […]