پنج شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰

همه‌پرسی؛ یا احاله به محال؟

محمدحسین زارعی | دانشیار حقوق عمومی درآمد با وجود آنکه از «همه‌پرسی» در اصول متعددی از قانون اساسی نام برده شده و این مقوله به تأیید […]