شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

داود فیرحی؛ در کشاکش فقه سیاسی و تجدد

سید علی محمودی | پژوهشگر علوم سیاسی و استاد دانشگاه داود فیرحی (۱۳۹۹-۱۳۴۳) استاد برجستۀ دانشگاه تهران و از عالمان دینی از میان ما رفت؛ رفتنی […]