چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

تحصیل عشق و رندی

علی عطاءپور صد جوی آب بسته‌ام از دیده برکنار / بر بوی تخم مهر که در دل بکارمتخونم بریخت وز غم عشقم خلاص داد / منّت‌پذیر […]