چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

چرا جامعه‌های برابر کارآمدتر هستند؟

حسین هوشمند | پژوهشگر فلسفه سیاسی کشورهای صنعتی به‌قدر کافی ثروتمند هستند، رشد اقتصادی در این کشورها به‌حدّی پیش رفته است که می‌تواند شرایط مادی را […]