یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹

ستیز، رقابت و سازش

علی‌رضا علوی‌تبار یکی از پیامدهای غیرقابل اجتناب زندگی در دنیای جدید، تکثر و چندگونگی است. ورود تجدد به هر جامعه‌ای منجر به پیدایش منابع جدید معرفتی، […]