پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹

کرونا و جنگ آمارها

محمدرضا تاجیک یکم از آن زمان که گذر از «خانواده» به «جمعیت» -نه هم‌چون مجموعی از انبوه خانوارها، بلکه به‌مثابه پدیده‌ی منحصربه‌فردی که متغیرها و قاعده‌مندی‌های […]