یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

نقد و نظری بر دیدگاه‌های متاخر سروش-کدیور

محمد منصورنژاد الف) مدخل سخن ۱٫طرح بحث اخیر دکتر «سروش» در باب نسبت دین و قدرت در اسلام، عکس‌العمل‌های متعددی را در پی داشت. گسترده‌ترین و […]