یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

«چه باید کرد؟» را فراموش کن

محمدرضا تاجیک یک امروز اولویت‌های ما ایدئولوژیکی و تجربی است. باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مسائل سیاسی در دسترسی هستند که به اتکای […]