پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

عدالت اقتصادی در دولت اعتدالی

فاطمه قابل‌رحمت | دکترای جامعه‌شناسی سیاسی و پژوهشگر اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری دولت‌ها متاثر از خط‌مشی کلی آنان است؛ در یک تعریف کاربردی هر آنچه دولت برای انجام […]