مهر 28, 1398

اشباح اصلاح‌طلبی

محمدرضا تاجیک اول با بیانی دریدایی، می‌خواهم درنگ نظری خود را بر این ایده استوار نمایم که: اصلاح‌طلبی به‌مثابه یک «وعده» همواره در حال بازآمدن باقی […]