دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

استقلال منفی، استقلال مثبت

سیدمصطفی تاج‌زاده یکم آیزایا برلین، آزادی را به دو نوع منفی (سلبی) و مثبت (ایجابی) تقسیم می‌کند. منظور از آزادی سلبی آن است که انسان برای […]